E-Book

……………………………

           หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับ ม. ต้น ของ สสวท. ได้รับการจัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยของผู้เรียนในปัจจุบัน โดยได้มีการเพิ่มสื่อเสริมการเรียนรู้แบบต่าง ๆ  เข้าไปในเนื้อหาของแต่ละบทเรียน เช่น แอนิเมชันแบบมีปฏิสัมพันธ์ คลิปวิดีทัศน์ ภาพ ฯลฯ ทั้งนี้ เพื่อการเรียนรู้ที่ดีและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นของผู้เรียน

            เชิญเลือกเรียนรู้จากหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยคลิกที่ภาพหน้าปกของหนังสือที่ต้องการ 

 

              bookshelf

Science1 Science2 Science3 Science4 Science5 Science6