หนังสือเรียนและคู่มือครู ล่าสุด

หนังสือเรียน และคู่มือครู รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์
หนังสือเรียน และคู่มือครู วิทยาศาสตร์ 1 สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ เรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างไร  สารรอบตัว  สารละลาย และสารละลายกรดและเบส
หนังสือเรียน และคู่มือครู วิทยาศาสตร์ 2 สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ บรรยากาศ  ลมฟ้าอากาศ  การเคลื่อนที่  หน่วยของสิ่งมีชีวิต  และการดำรงชีวิตของพืช
หนังสือเรียน และคู่มือครู วิทยาศาสตร์ 3 สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ การจำแนกสาร ปฏิกริยาเคมี ทรัพยากรธรณี โลกของเรา และแรงในชีวิตประจำวัน
หนังสือเรียน และคู่มือครู วิทยาศาสตร์ 4 สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ อาหารกับการดำรงชีวิต ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ และแสง
หนังสือเรียน และคู่มือครู วิทยาศาสตร์ 5 สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ แรงและการเคลื่อนที่  งานและพลังงาน และพลังงานไฟฟ้า
หนังสือ เรียน และคู่มือครู วิทยาศาสตร์ 6 สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ ปฎิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ  ดวงดาวบนท้องฟ้า  เทคโนโลยีอวกาศ  ระบบนิเวศ  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม  และการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
หนังสือเรียน และคู่มือครู รายวิชาเพิ่มเติม
หนังสือ เรียน และคู่มือครู รายวิชาเพิ่มเติม เชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคม สำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยสามารถเลือกใช้ได้ตั้งแต่ชั้น ม.1 – ม.3 ตามความพร้อมของสถานศึกษานั้นๆ  ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ การสำรวจและการผลิตปิโตเลียม  ผลิตภัณฑ์จากปิโตเลียม  สถานการณ์การใช้เชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคม  และพลังงานทดแทนเพื่อการคมนาคม
สาขา วิทยาศาสตร์มัธยมศึกษา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ขอแนะนำหนังสือเรียน และคู่มือครู รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์ 1  วิทยาศาสตร์ 2  วิทยาศาสตร์ 3  วิทยาศาสตร์ 4 วิทยาศาสตร์ 5  และวิทยาศาสตร์ 6 รวมทั้งหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม เชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคม อีกด้วย ซึ่ง สสวท. ได้พัฒนาและจัดทำขึ้นตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  เพื่อนำไปใช้เป็นหนังสือเรียน และคู่มือครูหลัก สำหรับการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ที่เป็นผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ตามตัวชี้วัดของหลักสูตร โดยประกอบด้วยเนื้อหาความรู้ที่เป็นหลักการพื้นฐานที่จำเป็น สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสำรวจตรวจสอบ การปฏิบัติทดลอง การสืบค้นข้อมูล การอภิปราย อันจะก่อให้เกิดทักษะที่สำคัญในการเรียนรู้และการดำรงชีวิต