สื่อใหม่ วิทย์มัธยม

สื่อการเรียนรู้ใหม่ของสาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้น
ผลิตและจำหน่ายโดยองค์การค้าของ สกสค.

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ 5 เล่ม

ิbeauty …… energy …… toy
sciproject fuel

สื่อเสริมการเรียนรู้ 3 มิติ ด้วยเทคโนโลยี Augmented Reality (AR)

………………….. ar_media
ภาพแสดงสื่อเสริมการเรียนรู้ 3 มิติ Augmented Reality 4 ชุด
ได้แก่ โครงสร้างโมเลกุล  ระบบสุริยะ บันทึกโลก และการจมและการลอย
buoyant_weight
ภาพแสดงตัวอย่างสื่อเสริมการเรียนรู้ 3 มิติ  AR เรื่อง “การจมและการลอย”