โครงสร้างหลักสูตร

รายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้

รายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 

รายวิชาพื้นฐาน

  วิทยาศาสตร์ ๑ จำนวน ๖๐ ชั่วโมง ๑.๕ หน่วยกิต
       
  วิทยาศาสตร์ ๒ จำนวน ๖๐ ชั่วโมง ๑.๕ หน่วยกิต
       
  วิทยาศาสตร์ ๓ จำนวน ๖๐ ชั่วโมง ๑.๕ หน่วยกิต
       
  วิทยาศาสตร์ ๔ จำนวน ๖๐ ชั่วโมง ๑.๕ หน่วยกิต
       
  วิทยาศาสตร์ ๕ จำนวน ๖๐ ชั่วโมง ๑.๕ หน่วยกิต
       
  วิทยาศาสตร์ ๖ จำนวน ๖๐ ชั่วโมง ๑.๕ หน่วยกิต

 

รายวิชาเพิ่มเติม

  สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์ จำนวน ๔๐ ชั่วโมง ๑ หน่วยกิต
       
  ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ จำนวน ๔๐ ชั่วโมง ๑ หน่วยกิต
       
  วิทยาศาสตร์กับความงาม จำนวน ๔๐ ชั่วโมง ๑ หน่วยกิต
       
  เชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคม จำนวน ๔๐ ชั่วโมง ๑ หน่วยกิต
       
  พลังงานทดแทนกับการใช้ประโยชน์ จำนวน ๔๐ ชั่วโมง ๑ หน่วยกิต