บุคลากร

 
 

AjBenjawan

นางเบ็ญจวรรณ  ศรีเจริญ

ผู้อำนวยการสาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้น

โทรศัพท์ (02) 392-4021 ต่อ 1212

bsrij@ipstweb.com

     
     
………………………………………………………………………….    
     
     
       
       
……………………………………………………… ……………….
  นางสาวธนพรรณ  ชาลี   นายกนกศักดิ์  ทองตั้ง
  ผู้ชำนาญ   ผู้ชำนาญ
  1215 / tchar@ipstweb.com   1217 / ktong@ipstweb.com
       
   
  นายวัฒน  วัฒนากูล   นางสาวสุนิสา  แสงมงคลพิพัฒน์
  ผู้ชำนาญ   ผู้ชำนาญ
  1213 / wwatt@ipstweb.com   1211 / ssaen@ipstweb.com
       
  orisa  
  นางสาวโอริสา  สังข์กลมเกลี้ยง   นางสาวกมลนารี  ลายคราม
  นักวิชาการ   นักวิชาการ
  1212 / osang@ipstweb.com   1213 / glaik@ipstweb.com
       
    sunisa
  นายนิพนธ์  จันเลน   นางสาวสุณิสา  สมสมัย
  นักวิชาการ    นักวิชาการ
  1212 / noktee1@hotmail.com   1216 / ssoms@ipstweb.com
       
    tan
  นายวชิร  ศรีคุ้ม   นางสาวรัชดากรณ์  สุนาวี
  นักวิชาการ   เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
  1218 / wsrik@ipstweb.com   1215 / rsuna@ipstweb.com
       

 

………………………….พนักงานสมทบ

   
……………………………………………………………………………….  
  นางฐิตินาถ  สุคนเขตร์    
  อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต    
  1217/-