เปิดศูนย์สะเต็มศึกษา: โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

ข่าวและกิจกรรม, ข่าวแวดวงวิทย์มัธยมต้น

…………………………………

                             

          สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้น สสวท. ร่วมกับศูนย์สะเต็มศึกษาภาค กรุงเทพมหานคร : โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย จัดพิธีเปิดศูนย์สะเต็มศึกษาภาค และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โดยมีรายละเอียดกำหนดการดังนี้ 


พิธีเปิดศูนย์สะเต็มศึกษาภาค และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ระหว่างโรงเรียนศูนย์สะเต็มศึกษาภาค กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล                     และโรงเรียนในเครือข่าย
วันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2557 
ณ หอประชุมบัวชมพู โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

 

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557

ภาคเช้า

08.00 – 09.00 น.                           รับลงทะเบียน

09.00 – 09.30 น.                           วีดิทัศน์แนะนำโรงเรียน และแนะนำกิจกรรมสะเต็มศึกษา

09.30 – 09.45 น.                           พิธีเปิด

09.45 – 10.00 น.                           พิธีเปิดห้องศูนย์สะเต็มศึกษาภาคฯ

10.00 – 10.15 น.                           พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างโรงเรียนศูนย์สะเต็มศึกษา ภาคฯ และโรงเรียนเครือข่าย   

10.15 – 11.30 น.                           บรรยาย การจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง STEM Education โดยผู้อำนวยการสาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้น สสวท. (นางเบ็ญจวรรณ  ศรีเจริญ)

11.30 – 12.00 น.                           ชมนิทรรศการ

12.00 – 13.00 น.                           รับประทานอาหาร

ภาคบ่าย

ผู้บริหารและผู้ประสานงาน

13.00 – 15.00 น.                           บทบาทและหน้าที่ของศูนย์สะเต็มศึกษาภาคฯ และโรงเรียนศูนย์เครือข่าย โดย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  สสวท. (ดร.พรชัย อินทร์ฉาย)

 

ครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

13.00 – 16.00 น.                           ประชุมปฏิบัติการ การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา โดย นางเบ็ญจวรรณ  ศรีเจริญ ดร.นิพนธ์ จันเลน และคณะ

                                                                            

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557

ภาคเช้า

08.30 – 09.00 น.                           รับลงทะเบียน

09.00 – 10.30 น.                           บรรยาย การสร้างแรงบันดาลใจในอาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ดร. พูลพัฒน์ ลีสมบัติไพบูลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

10.30 – 10.45 น.                           พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 น.                           กิจกรรม One day camp

12.00– 13.00 น.                            รับประทานอาหารกลางวัน

ภาคบ่าย

13.00 – 14.30 น                            กิจกรรม One day camp (ต่อ)

14.30 – 14.45 น.                           พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 – 16.00 น.                           กิจกรรม One day camp (ต่อ)

16.00 – 16.30 น.                            มอบวุฒิบัตร และพิธีปิด