ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับฉลากโภชนาการ

สาระน่ารู้การศึกษาวิทยาศาสตร์

วามรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับฉลากโภชนาการ

 

ฉลากโภชนาการคือฉลากอาหารที่มีการแสดงข้อมูลโภชนาการของอาหารนั้นไว้บนฉลากนอกเหนือไปจากการให้ข้อมูลทั่วไป โดยแสดงเป็นกรอบข้อมูลโภชนาการที่ระบุรายละเอียดของชนิดและปริมาณสารอาหารที่มีในอาหารนั้น

ข้อมูลโภชนาการที่ปรากฏบนฉลากจะเป็นข้อมูลสำคัญที่ทำให้ทราบว่าอาหารนั้นมีสารอาหารประเภทใดบ้าง เช่น โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมันประเภทไหน ปริมาณเท่าไร และปริมาณสารอาหารที่มีนั้นเป็นสัดส่วนเท่าไรของปริมาณสารอาหารที่ควรบริโภคในแต่ละวัน นอกจากนั้นยังมีข้อมูลเกี่ยวกับสารอาหารที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ถ้าบริโภคในปริมาณมาก หรือบริโภคประจำ เช่นไขมัน น้ำตาล โซเดียม เป็นต้น

 

 

ข้อมูลโภชนาการสามารถพิจารณาจากกรอบข้อมูลโภชนาการตามลำดับ ดังนี้

  1. “หนึ่งหน่วยบริโภค” หมายถึง ปริมาณการกินหรือดื่มต่อครั้ง เช่น “หนึ่งหน่วยบริโภค: 1 กล่อง (220 มิลลิลิตร)” หมายถึงบริโภคครั้งละ 1 กล่อง หรือ 220 มิลลิลิตร แต่ถ้าเขียนว่า “หนึ่งหน่วยบริโภค : 5 ลูก (120 กรัม)” หมายความว่า บริโภคครั้งละ 5 ลูก
  2. “จำนวนหน่วยบริโภคต่อภาชนะบรรจุ” หมายถึง ห่อนี้ ขวดนี้ หรือกล่องนี้ บริโภคได้กี่ครั้ง เช่น ถ้าเขียนว่า “จำนวนหน่วยบริโภคต่อกล่อง : 1” หมายความว่า สามารถบริโภคให้หมดกล่องภายใน 1 ครั้ง แต่ถ้าเขียนว่า “จำนวนหน่วยบริโภคต่อกล่อง : 5” หมายความว่า 1 กล่องสามารถบริโภคได้ 5 ครั้ง
  3. “คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค” หมายถึง พลังงานและสารอาหารที่ร่างกายจะได้รับเมื่อบริโภคตามปริมาณที่ระบุต่อครั้ง กล่าวคือ จะได้สารอาหารอะไรบ้างในปริมาณน้ำหนักจริงเท่าใดและปริมาณที่ได้นี้คิดเป็นร้อยละเท่าไรของปริมาณที่ควรได้รับต่อวัน
  4. “ร้อยละของปริมาณที่แนะนำต่อวัน” หมายถึง สารอาหารที่ได้รับจากการบริโภคแต่ละครั้งนั้นคิดเป็นสัดส่วนเท่าใดของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวัน (Thai RDI) เช่น การบริโภคหนึ่งครั้งได้รับคาร์โบไฮเดรต 8 กรัม ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 3 ของปริมาณที่แนะนำโดย Thai RDI ดังนั้นควรบริโภคคาร์โบไฮเดรตจากอาหารอื่นๆ อีกประมาณ 97%
  5. Thai Recommended Daily Intakes หรือ ThaiRDI หมายถึง ปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวัน สำหรับคนไทยอายุ 6 ปีขึ้นไป โดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี ตัวอย่างเช่น วันหนึ่งๆ ควรได้รับคาร์โบไฮเดรตประมาณ 300 กรัม ไขมันน้อยกว่า 65 กรัม เป็นต้น

 

(ดัดแปลงจากแผ่นพับ อ่านให้รู้ดูให้เป็นกับฉลากโภชนาการ ฉลากโภชนาการสำคัญไฉนของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข http://www.fda.moph.go.th)