ธรณีวิทยากับแหล่งท่องเที่ยวของไทย

สาระน่ารู้การศึกษาวิทยาศาสตร์

ธรณีวิทยากับแหล่งท่องเที่ยวของไทย

ธรณีวิทยากับแหล่งท่องเที่ยวของไทย
โดย สิน สินสกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีวิทยา 
สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษา สสวท.

บทนำ

            การท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมหนึ่งของมนุษย์ทุกชาติทุกภาษา นอกจากการท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจแล้ว การท่องเที่ยวยังเป็นการเปิดโลกทัศน์เพิ่มพูนความเข้าใจ ความคิดเกี่ยวกับโลกและชีวิตให้กับมนุษย์ ทุกวันนี้การเดินทางติดต่อระหว่างประเทศสะดวกรวดเร็ว ทำให้การท่องเที่ยวแพร่หลายมากยิ่งขึ้น และจัดเป็นอุตสาหกรรมที่นำรายได้เข้าสู่ประเทศและประชาชนหลายอาชีพ รายได้จากการท่องเที่ยวของประเทศไทยมากเป็นลำดับต้นๆ เมื่อเทียบกับรายได้ทั้งหมดของประเทศ

           การท่องเที่ยวของประเทศไทยจึงได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่ ทั้งการท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นเองและการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ซึ่งเกิดจากการสร้างสรรค์ของมนุษย์ สำหรับแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของประเทศไทยมีหลายชนิด ซึ่งสามารถอธิบายลักษณะและรูปแบบของแหล่ง การกำเนิด รวมทั้งแนวทางการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยใช้ความรู้หรือข้อมูลทางธรณี วิทยาแทบทั้งหมด ในอดีตแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติของไทยไม่มีการวางแผนด้านบริหารจัดการ แหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้เปิดขึ้นมารับนักท่องเที่ยวไปตามสภาพ เมื่อใช้พื้นที่เป็นเวลานานและนักท่องเที่ยวเข้าไปมากๆ ในที่สุดแหล่งท่องเที่ยวนั้นก็จะเสื่อมสภาพสูญเสียการเป็นแหล่งท่องเที่ยว และบางพื้นที่ก็เสียหายไป เพราะการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและอาจเนื่องมา จากน้ำท่วมและพิบัติภัยธรรมชาติอย่างอื่น

ปัจจุบันมีแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติหลายแหล่งของประเทศไทยที่สูญเสียสภาพ แวดล้อมและความสวยงามตามธรรมชาติ การจะฟื้นฟูแก้ไขให้แหล่งเหล่านั้นกลับฟื้นขึ้นมาเหมือนเดิมเป็นเรื่องที่ ค่อนข้างยุ่งยาก เนื่องจากแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติเกิดขึ้นจากความเหมาะสมของสภาพแวดล้อม ในเวลานั้นที่ประกอบกันขึ้นมาจากธรรมชาติรูปแบบต่างๆ ที่มีอยู่ในพื้นที่ เช่น ต้นไม้ สายน้ำ ภูเขา โขดหิน เป็นต้น สิ่งต่างๆเหล่านี้จะพึ่งพิงและสัมพันธ์กันอยู่ เมื่อถือกำเนิดขึ้น ณ จุดใดจุดหนึ่งบนพื้นผิวโลกแล้วจะผสมผสานกันเป็นความสวยงามที่ลงตัวสร้างความ พึงพอใจให้กับมนุษย์ ซึ่งพร้อมที่จะเดินทางมาท่องเที่ยว เพิ่มประสบการณ์ให้กับชีวิตจนแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ เป็นที่รู้จักมีชื่อเสียงต่อคนทั่วไป

           การจะเข้าใจแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติทั้งหมดที่เกิดขึ้นบนพื้นโลก สามารถใช้ความรู้ทางธรณีวิทยาเป็นพื้นฐานในการอธิบายลักษณะทางกายภาพของ แหล่ง เพราะธรณีวิทยาเป็นวิชาที่กล่าวถึงโลกและสิ่งต่างๆที่ปรากฏขึ้นบนโลกตั้งแต่ อดีตจนวิวัฒนาการและเปลี่ยนแปลงมามีสภาพเช่นปัจจุบัน การบูรณาการความรู้ทางด้านธรณีวิทยาเข้ากับความรู้ในสาขาวิชาอื่นเพื่อใช้ใน การอนุรักษ์ป้องกัน แก้ไขและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวจึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่ง แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติอาจจำแนกออกเป็น 3 กลุ่มคือ

กลุ่มที่ 1 แหล่งท่องเที่ยวด้านข้อมูลธรณีวิทยา

           ตัวอย่างแร่เป็นรูปแบบหนึ่งของแหล่งข้อมูลด้านธรณีวิทยาซึ่งนอกจากจะศึกษาได้จากภาคสนามแล้ว ยังอาจรวบรวมจัดแสดงไว้เป็นแหล่งเรียนรู้ในสถาบัน และพิพิธภัณฑ์ได้ จากภาพเป็นผลึกแร่ควอตซ์ชนิดหนึ่งที่มีสีม่วงเรียกว่าแอแมทิสต์หรือพลอยสีดอกตะแบก (Royal Ontario Musium, ประเทศแคนาดา)

กลุ่มที่ 2 แหล่งท่องเที่ยวประเภทพุน้ำร้อน

           พุน้ำร้อนเป็นลักษณะทางธรณีวิทยาที่มีรูปแบบเฉพาะที่ตื่นเต้นเร้าใจ เป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ทางธรณี ที่บอกกล่าวถึงความเป็นพลวัตรของโลก จากการเดือดพุ่งพล่านของน้ำร้อน (พุน้ำร้อนป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่)

กลุ่มที่ 3 แหล่งท่องเที่ยวประเภทธรณีสัณฐาน

           แหล่งท่องเที่ยวส่วนมากเป็นลักษณะของพื้นที่หรือภูมิลักษณ์ชนิดต่างๆ ที่อธิบายด้วยข้อมูลธรณีสัณฐาน ดังเช่น แม่น้ำ ภูเขา ทะเล และชายฝั่งที่ประกอบกันเป็นอ่าวพังงาอันสวยงาม ซึ่งนอกจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา แล้วยังเป็นแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในสาขาอื่นด้วย (อ่าวพังงา จังหวัดพังงา)

           แหล่งท่องเที่ยวทั้งสามรูปแบบนี้จัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาด้วยและไม่อาจแยกประเภทให้เด็ดขาดไปได้ โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีสัณฐานจะมีส่วนเกี่ยวข้องในเกือบทุกๆแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งรายละเอียดจะอยู่ในแต่ละเว็ปของแหล่งท่องเที่ยว

           แหล่งท่องเที่ยวด้านข้อมูลธรณีวิทยา
           แหล่งท่องเที่ยวประเภทพุน้ำร้อน
           แหล่งท่องเที่ยวประเภทธรณีสัณฐาน

บทสรุป

           ธรณีวิทยากับแหล่งท่องเที่ยวของไทย
           ซากดึกดำบรรพ์ (Fossils)
           ศิลาแลง
           พิษภัยของผงชูรส
            จำนวนวัวที่ติดเชื้อโรควัวบ้าอาจจะมากกว่าที่คิด
            ความก้าวหน้าครั้งใหญ่ในการวิจัยมะเร็งปอด
            ผู้ชายเครียดกว่าผู้หญิง
            สิ่งมีชีวิตในดินไม่มีผลต่อปัจจัยที่วัดได้ของระบบนิเวศ
            ช้างในสวนสัตว์กดดันและอายุสั้น