ดูโรงไฟฟ้าที่จีน แล้วเหลียวดูเมืองไทย (1/3)

สาระน่ารู้การศึกษาวิทยาศาสตร์

ดูโรงไฟฟ้าที่จีน แล้วเหลียวดูเมืองไทย (1/3)

นายรักษพล   ธนานุวงศ์
นักวิชาการ  สสวท.


…………….เมื่อวันที่ 16 – 19 ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมา คณะนักวิชาการ สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้น  สสวท.  จำนวน 11 คน ร่วมกับคณาจารย์จากสถานศึกษาต่างๆ จำนวน 9 คน และพนักงานจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตอีก 8 คน ได้เดินทางไปที่เกาะฮ่องกง และ มณฑลกวางดง ประเทศจีน เพื่อศึกษาดูงานโรงไฟฟ้า 3 โรง 3 แบบ ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังงานลม โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ และโรงไฟฟ้าถ่านหิน โดยมีวัตถุประสงค์คือ การได้เรียนรู้เชิงประจักษ์ ได้พูดคุย ซักถามจากผู้ปฏิบัติจริงในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับโรงไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็น ขั้นตอนการผลิตไฟฟ้า การจัดการมลพิษและของเสีย ผลกระทบกับชุมชนรอบๆ  เพื่อนำข้อมูล ความรู้ และประสบการณ์ที่ได้มาเผยแพร่ให้กับนักเรียนไทย ผ่านหนังสือเรียน หรือสื่อต่างๆ ที่ทาง สสวท. และคณาจารย์เป็นผู้ร่วมจัดทำ โดยในการเดินทางไปศึกษาดูงานครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

visitchina_map

ภาพที่ 1 แผนที่แสดงที่ตั้งของโรงไฟฟ้าทั้ง 3 แห่งที่ได้เดินทางไปเยี่ยมชม

…………….ในวันแรกของการศึกษาดูงาน คณะของเราได้เดินทางไปที่เมืองไท่ซาน มณฑลกวางดง ซึ่งอยู่ห่างออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะฮ่องกงประมาณ 250 กิโลเมตร เพื่อเข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังงานลมเซียชุงดาว โดยการเยี่ยมชมครั้งนี้ ทางคณะของเราได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่ของบริษัท China Guangdong Nuclear Wind Power หรือ CGN ซึ่งเป็นบริษัทของรัฐบาลจีนที่ทำหน้าที่ดูแลการผลิตไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์และพลังงานทดแทนอื่นๆ ของประเทศจีน

…………….ทางเจ้าหน้าที่บริษัท CGN ได้ให้การต้อนรับคณะของเราเป็นอย่างดี โดยเริ่มด้วยการบรรยายเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าและการพัฒนาพลังงานลมของประเทศจีน ก่อนจะเป็นการพาเข้าเยี่ยมชมห้องควบคุมของโรงไฟฟ้าและสถานที่ติดตั้งกังหันลม

เนื้อหาจากการบรรยายสามารถสรุปเป็นใจความสั้นๆ ได้ว่า โรงไฟฟ้าพลังงานลมเซียชุงดาว ได้ดำเนินการผลิตไฟฟ้าเพื่อให้บริการกับชุมชนในเมืองไท่ซานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 เป็นโรงไฟฟ้าที่ประกอบด้วยกังหันลมขนาดความสูงกว่า 60 เมตรจำนวน 157 ตัว ที่กระจายบนเกาะ 2 เกาะ คือ เกาะเซียชวนและเกาะซางชวน รวมให้กำลังผลิตไฟฟ้าทั้งหมดประมาณ 128 เมกกะวัตต์ โดยชิ้นส่วนต่างๆ ของกังหันและอุปกรณ์ต่างๆ ของโรงไฟฟ้าถูกผลิตและพัฒนาขึ้นโดยบริษัทเอกชนของจีน เนื่องจากประเทศจีนมีพื้นที่ที่กว้างใหญ่และมีชายฝั่งที่ยาวหลายพันกิโลเมตร ประเทศจีนจึงสามารถพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีพลังงานลมจนกระทั่งเป็นเบอร์ 1 ของโลกทางด้านนี้ในปัจจุบัน ด้วยกำลังผลิตกว่า 25.1 กิกะวัตต์ จากจำนวนกังหันลมกว่า 35,000 ตัวทั่วประเทศ

wind_controlwind_talk1

ภาพที่ 2  และภาพที่ 3 ภาพบรรยากาศการฟังบรรยายเกียวกับโรงไฟฟ้าพลังงานลมเซียชุงดาวและการพัฒนาด้านพลังงานลมของจีน

…………….หลังจากการฟังการบรรยาย ทางเจ้าหน้าที่ของโรงไฟฟ้าได้พาเราไปเข้าเยี่ยมชมห้องควบคุมของโรงไฟฟ้า ซึ่งเป็นห้องขนาดประมาณ 8 × 8 เมตร ที่มีอุปกรณ์เรียบง่าย ไม่ซับซ้อน จากนั้น ทางเจ้าหน้าที่ได้พาพวกเราขึ้นรถตู้เพื่อเดินทางไปยังยอดเขา ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของกังหันลม

windcontrol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 ห้องควบคุมโรงไฟฟ้าพลังงานลมเซียชุงดาว

windmonitor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 มอนิเตอร์แสดงสถานะการทำงานของกังหันลมแต่ละตัวของโรงไฟฟ้าพลังงานลมเซียชุงดาว

…………….ที่บนยอดเขา พวกเราได้สังเกตการทำงานของกังหันลม และสภาวะแวดล้อมรอบๆ อย่างพินิจพิเคราะห์ กังหันลมที่กำลังหมุน ไม่ได้ก่อให้เกิดเสียงรบกวนอย่างที่เราได้คาดการณ์เอาไว้ สภาวะของลมบนยอดเขาค่อนข้างแรง มีลมพัดตลอดเวลา คณะของเราได้ประเมินกันว่าในประเทศไทยคงไม่มีพื้นที่ที่มีลมแรงและสม่ำเสมออย่างที่บนยอดเกาะเซียชวนแห่งนี้ การจะสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมลักษณะคล้ายกันนี้ในประเทศไทย อาจเป็นไปได้ยาก นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ของจีนยังได้บอกกับพวกเราอีกว่า ถึงแม้ว่าโรงไฟฟ้าพลังงานลมแห่งนี้จะเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้ามา 9 ปีแล้ว แต่ชาวจีนยังไม่สามารถพึ่งพาพลังงานจากที่นี่ได้ตลอดเวลา ด้วยความไม่แน่นอนของสภาพลมฟ้าอากาศ ทำให้ต้องมีการจัดหาพลังงานไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าแห่งอื่นมาเตรียมรองรับไว้เสมอ

windfarm wind2
ภาพที่ 6 และภาพที่ 7 กังหันลมบนเกาะเซียชวน โรงไฟฟ้าพลังงานลมเซียชุงดาว 

…………….หลังจากการเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังงานลมแล้ว ทางคณะของเราได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่บริษัท CGN ก่อนจะออกเดินทางไปที่อ่าวดาย่าที่อยู่ไม่ไกลจากเกาะเซียชวนมากนัก เพื่อเข้าพักที่อาคารรับรองของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ดาย่าเบย์ 1 คืน ก่อนจะไปเข้ารับฟังการบรรยายและเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าในวันรุ่งขึ้น

(อ่านต่อ ใน ดูโรงไฟฟ้าที่เมืองจีน แล้วเหลียวดูเมืองไทย (2/3))