รายงานสรุปการอบรมเชิงปฏิบัติการ STEM Education

สาระน่ารู้การศึกษาวิทยาศาสตร์

รายงานสรุปการอบรมเชิงปฏิบัติการ STEM Education

โดยนายรักษพล   ธนานุวงศ์
นักวิชาการ  สสวท.

………………………………………………stem_logo


…………………..STEM Education คือการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และ คณิตศาสตร์ (Mathematics) ซึ่งล้วนเป็นวิชาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีความรู้ความสามารถที่จะดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพในโลกศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีความเป็นโลกาภิวัฒน์ ตั้งอยู่บนฐานความรู้ และเต็มไปด้วยเทคโนโลยี อีกทั้งวิชาทั้งสี่เป็นวิชาทีมีความสำคัญอย่างมากกับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และ ความมั่นคงของประเทศ

…………….เมื่อวันที่ 10 – 11 มกราคม พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา ทาง สสวท. ได้รับเกียรติจาก Prof. Mitchell J. Nathan ผู้เชี่ยวชาญด้าน Cognitive Psychology จาก University of Wisconsin, Madison ในการมาเป็นวิทยากรให้การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง STEM Education ซึ่งนอกจากจะมีการบรรยายให้ความรู้และบอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับ STEM Education ในประเทศสหรัฐอเมริกาแล้ว ยังได้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ักับนักวิชาการของ สสวท. ได้ลองปฏิบัติ เพื่อการทำความเข้าใจ STEM Education มากยิ่งขึ้น

…………….เพื่อประโยชน์ทางวิชาการในวงกว้างต่อไป จึงได้มีการจัดทำรายงานสรุปเนื้อหาที่ได้จากการอบรมดังกล่าวและนำมาเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารรายงานสรุปฯ ได้จากลิงค์ด้านล่างนี้

 

...........<ดาวน์โหลด เอกสารรายงานสรุปการอบรมเชิงปฏิบัติการ STEM Education>