กิจกรรมวิทยาศาสตร์น่าคิดพิศวง โดย อ.วัฒน วัฒนากูล

สาระน่ารู้การศึกษาวิทยาศาสตร์

กิจกรรมวิทยาศาสตร์น่าคิดพิศวง โดย อ.วัฒน วัฒนากูล

………………อสในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ กระบวนการ และเจตคติ ซึ่งครูทำหน้าที่เป็นผู้จัดเตรียมประสบการณ์ต่างๆ เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้า สืบเสาะหาความรู้ รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ผล อันนำไปสู่การตอบคำถามที่ใคร่รู้ สามารถตัดสินใจบนฐานข้อมูลที่มีเหตุมีผล และสื่อสารให้ผู้อื่นได้รับรู้เข้าใจ การจัดการเรียนรู้ ….

คลิกที่ภาพเพื่ออ่านเนื้อหาเพิ่มเติม

mysterious_sci_pic2