เลฟ แลนเดา นักฟิิสิกส์รางวัลโนเบลและครูฟิสิกส์ผู้ยิ่งใหญ่ โดย ศ.ดร.สุทัศน์ ยกส้าน

สาระน่ารู้การศึกษาวิทยาศาสตร์

เลฟ แลนเดา นักฟิิสิกส์รางวัลโนเบลและครูฟิสิกส์ผู้ยิ่งใหญ่ โดย ศ.ดร.สุทัศน์ ยกส้าน

………………อสประเทศรัสเซียหลังการปฏิัวัิติใหญ่ในปี ค.ศ. 1917 มีความโกลาหลในด้านการศึกษามาก ไม่มีใครยอมรับความศักดิ์สิทธิ์ของประกาศนียบัตรจากสถานศึกษาใดเลย นักเรียนที่ยังไม่จบชั้นมัธยมศึกษาสามารถเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยได้ นิสิตปริญญาตรีสามารถเข้าเรียนปริญญาโทได้โดยไม่ต้องนำปริญญาบัตรมาแสดงเป็นหลักฐาน ….

คลิกที่ภาพเพื่ออ่านเนื้อหาเพิ่มเติม

Lev_Landau_pic2