แผนการสอนเรื่อง การระบุตำแหน่งของกลุ่มดาว

แผนการสอน

            เชิญดาวน์โหลดแผนการสอนและใบกิจกรรมเรื่อง การระบุตำแหน่งของกลุ่มดาว ซึ่่งจัดทำโดย อ.วัฒน วัฒนากูล สำหรับใช้ประกอบการอบรมครูในหลักสูตรพัฒนาครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สำหรับกลุ่มโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ระหว่างวันที่ 22 – 26 เมษายน 2556 ที่ผ่านมา 

คลิกที่ภาพด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

web_sunrise_pic2