แผนการสอนเรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม

แผนการสอน

แผนการสอนเรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม

 เชิญดาวน์โหลดแผนการสอนและใบกิจกรรมเรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ซึ่งจัดทำโดย อ.สุนิสา แสงมงคลพิพัฒน์ และ อ.ปิยพล  อนุพุทธางกูร สำหรับใช้ประกอบการอบรมครูในหลักสูตรพัฒนาครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สำหรับกลุ่มโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ระหว่างวันที่ 22 – 26 เมษายน 2556 ที่ผ่านมา 

คลิกที่ภาพด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

SouthPD56_gene_pic2