แผนการสอนเรื่อง ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ

แผนการสอน

แผนการสอนเรื่อง ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ

           เชิญดาวน์โหลดแผนการสอนและใบกิจกรรมเรื่อง ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ ซึ่งจัดทำโดย อ.กลมนารี ลายคราม สำหรับใช้ประกอบการอบรมครูในหลักสูตรพัฒนาครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สำหรับกลุ่มโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ระหว่างวันที่ 22 – 26 เมษายน 2556 ที่ผ่านมา 

คลิกที่ภาพด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

SouthPD56_solar_pic2