แผนการสอนเรื่อง แรงพยุง

แผนการสอน

แผนการสอนเรื่อง แรงพยุง

เชิญดาวน์โหลดแผนการสอนและใบกิจกรรมเรื่อง แรงพยุง ซึ่งจัดทำโดย อ.รักษพล ธนานุวงศ์ สำหรับใช้ประกอบการอบรมครูในหลักสูตรพัฒนาครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สำหรับกลุ่มโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ระหว่างวันที่ 22 – 26 เมษายน 2556 ที่ผ่านมา 

คลิกที่ภาพด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

SouthPD56_buoyant_pic2