แผนการสอนเรื่อง แรงเสียดทานและโมเมนต์ของแรง

แผนการสอน

แผนการสอนเรื่อง แรงเสียดทานและโมเมนต์ของแรง

           เชิญดาวน์โหลดแผนการสอนและใบกิจกรรมเรื่อง แรงเสียดทานและโมเมนต์ของแรง ซึ่งจัดทำโดย อ.กนกศักดิ์  ทองตั้ง สำหรับใช้ประกอบการอบรมครูในหลักสูตรพัฒนาครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สำหรับกลุ่มโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ระหว่างวันที่ 22 – 26 เมษายน 2556 ที่ผ่านมา 

คลิกที่ภาพด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

SouthPD56_friction_pic2