การพัฒนาเยาวชนเพื่อศตวรรษที่ 21

บทความ, สาระน่ารู้การศึกษาวิทยาศาสตร์

การพัฒนาเยาวชนเพื่อศตวรรษที่ 21 เป็นหัวข้อในการบรรยายก่อนเริ่มการอบรมเรื่อง “เชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคม”
ให้กับครูผู้สอน ซึ่งทาง สสวท. ร่วมกับกระทรวงพลังงาน ได้จัดขึ้นระหว่างเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2556 ทีผ่านมา เพื่อเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐาน
ของแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงไปมากจากในศตรวรรษที่ 20

ผู้สนใจเนื้อหาของการบรรยายสามารถดาวน์โหลดสไลด์ประกอบการบรรยายได้ โดยคลิกที่ภาพด้านล่าง