คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

หนังสือเรียนและคู่มือครูล่าสุด

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้พัฒนาคู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560)

ท่านสามารถดาวน์โหลดได้ที่

คู่มือครู ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เล่ม 1

คู่มือครู ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เล่ม 2

คู่มือครู ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เล่ม 1

คู่มือครู ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เล่ม 2

คู่มือครู ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 1

คู่มือครู ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 2