หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

หนังสือเรียนและคู่มือครูล่าสุด

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้พัฒนาหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560)

ช่องทางการสั่งซื้อหนังสือเรียน

  • หนังสือเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 สามารถสั่งซื้อได้ที่ศูนย์หนังสือจุฬาฯ โทร.02-255-4433
  • หนังสือเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สามารถสั่งซื้อได้ที่องค์การค้าของ สกสค. โทร.02-514-4023-30

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริการและบริหารทรัพย์สิน สสวท. เบอร์ 02-3924021 ต่อ 3102