ประชุมปฏิบัติการครูผู้นำด้านสะเต็มศึกษา 4 ช่วงชั้น

ข่าวแวดวงวิทย์มัธยมต้น

                             

ประชุมปฏิบัติการครูผู้นำด้านสะเต็มศึกษา 4 ช่วงชั้น

                 สะเต็มศึกษา (STEM Education)  คือแนวทางการจัดการศึกษาบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  และเทคโนโลยี  โดยเน้นการนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง กำลังเป็นที่กล่าวถึงในขณะนี้  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา จึงได้จัดประชุมปฏิบัติการครูผู้นำด้านสะเต็มศึกษาทั้ง 4 ช่วงชั้น  ซึ่งช่วงชั้นที่ 3 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-18 ตุลาคม 2557 นี้ ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ
                การจัดประชุมปฏิบัติการครูผู้นำด้านสะเต็มศึกษาช่วงชั้นที่ 3  ครั้งนี้ ได้จัดให้กับครูทั้งหมด 91 โรงเรียน  โรงเรียนละ 3 คน ประกอบด้วยครูวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  เทคโนโลยี  ซึ่งเป็นครูในโรงเรียนที่เป็นศูนย์สะเต็มศึกษาภาค  13  โรงเรียน  และโรงเรียนที่เป็นเครือข่ายอีก 78 โรงเรียน  เพื่อให้คุณครูได้เข้าใจการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  วิศวกรรมศาสตร์  และเทคโนโลยี    ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (Science Technology Engineering and Mathematics Education :STEM Education)  สสวท. จึงมีการบรรยายเกี่ยวกับ ความสำคัญของการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา  การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาตามแนวทางของ สสวท.  และจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษาเข้าสู่ชั้นเรียน  นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างกิจกรรมสนุกๆ ของช่วงชั้นที่ 3 มาให้คุณครูได้ทำความเข้าใจร่วมกันและสามารถนำกิจกรรมไปจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนของตนได้อย่างมั่นใจ  ได้แก่  กิจกรรมศรลมชวนคิด ชี้ทิศบอกทาง  กิจกรรมสว่างไสวด้วยสายน้ำ  และกิจกรรมลำบากแค่ไหนกลไลช่วยได้

                 คุณครูสามารถติมตามรายละเอียดและตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการครั้งนี้ ได้ที่ http://pd.ipst.ac.th/

               สำหรับผู้ที่สนใจการจัดการเรียนารสอนแบบสะเต็มศึกษา สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.stemedthailand.org/

เตรียมพบกับหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ทั้ง 5 เล่ม ได้ที่ร้านค้าและตัวแทนจำหน่ายขององค์การค้า สกสค. (คุรุสภา) เบอร์โทร 02-538-3033 ต่อ  539

ผู้ที่สนใจสามารถดู คำอธิบายรายวิชา และ สารบัญ ของหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ทั้ง 5 เล่มได้ที่

คำอธิบายรายวิชา