ประชุมปฏิบัติการครูผู้นำด้านสะเต็มศึกษา ช่วงชั้นที่ 3

ข่าวแวดวงวิทย์มัธยมต้น

                                                                                                 

                สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดประชุมปฏิบัติการครูผู้นำด้านสะเต็มศึกษาช่วงชั้นที่ 3 เมื่อวันที่ ๑๖ – ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ ครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากนักวิชาการหลากหลายสาขาของสสวท รวมทั้งนักวิชาการจากสาขาวิทยาศาสตร์มัธยศึกษาตอนต้นด้วย  

                การประชุมปฏิบัติการครูผู้นำด้านสะเต็มศึกษาช่วงชั้นที่ 3 ครั้งนี้ มีครูวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  เทคโนโลยีและการงานพื้นฐานอาชีพ เข้าร่วมโรงเรียนละ 3 คน จากทั้งหมดจาก 91 โรงเรียนทั่วประเทศ 

ภาพบรรยากาศการประชุม

 
 

 

 

 

..