การพัฒนาเยาวชนเพื่อศตวรรษที่ 21

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ บทความ, สาระน่ารู้การศึกษาวิทยาศาสตร์

การพัฒนาเยาวชนเพื่อศตวรรษที่ 21 เป็นหัวข้อในการบรรยายก่อนเริ่มการอบรมเรื่อง “เชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคม” ให้กับครูผู้สอน ซึ่งทาง สสวท. ร่วมกับกระทรวงพลังงาน ได้จัดขึ้นระหว่างเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2556 ทีผ่านมา เพื่อเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานของแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงไปมากจากในศตรวรรษที่ 20 Read More.

การใช้การสอบขับเคลื่อนการสอน โดย ดร. ธงชัย ชิวปรีชา

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ บทความ, สาระน่ารู้การศึกษาวิทยาศาสตร์

สสมัยเรียนหนังสือผมได้รับการสั่งสอนว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็น “ตัวแปรต้น” ส่วนการวัดและการประเมินผลเป็น “ตัวแปรตาม” จัดการเรียนการสอนอย่างไร ด้วยวัตถุประสงค์เป้าหมายอย่างไร ก็ต้องสร้างเครื่องมือสอบวัดให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายนั้น …. คลิกที่ภาพเพื่ออ่านเนื้อหาเพิ่มเติม

ความสำคัญของคณิตศาสตร์ต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในระดับ ม.ต้น โดย อ.เบ็ญจวรรณ ศรีเจริญ

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ บทความ, สาระน่ารู้การศึกษาวิทยาศาสตร์

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จะเน้นกระบวนการที่ให้ได้มาซึ่งความรู้มากเท่ากับเนื้อหาที่ผู้เรียนต้องเรียนรู้ ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ดังนั้น ในการออกแบบการนำเสนอบทเรียนให้กับผู้เรียน จึงจำเป็นต้องคำนึงถึงปัจจัยที่สำคัญที่มีผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน …. คลิกที่ภาพเพื่ออ่านเนื้อหาเพิ่มเติม