แผนการสอนเรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ แผนการสอน

แผนการสอนเรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  เชิญดาวน์โหลดแผนการสอนและใบกิจกรรมเรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ซึ่งจัดทำโดย อ.สุนิสา แสงมงคลพิพัฒน์ และ อ.ปิยพล  อนุพุทธางกูร สำหรับใช้ประกอบการอบรมครูในหลักสูตรพัฒนาครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สำหรับกลุ่มโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ระหว่างวันที่ Read More.

แผนการสอนเรื่อง แรงพยุง

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ แผนการสอน

แผนการสอนเรื่อง แรงพยุง เชิญดาวน์โหลดแผนการสอนและใบกิจกรรมเรื่อง แรงพยุง ซึ่งจัดทำโดย อ.รักษพล ธนานุวงศ์ สำหรับใช้ประกอบการอบรมครูในหลักสูตรพัฒนาครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สำหรับกลุ่มโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ระหว่างวันที่ 22 – 26 Read More.

ใบกิจกรรม การสร้างลูกโลกจำลองพร้อมแกนเอียงกระดาษ

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ แผนการสอน

ใบกิจกรรม การสร้างลูกโลกจำลองพร้อมแกนเอียงกระดาษ เชิญดาวน์โหลดใบกิจกรรมการสร้างลูกโลกจำลองพร้อมแกนเอียงกระดาษ สำหรับประกอบการสอนตามแผนการสอนเรื่อง ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ ซึ่งจัดทำโดย อ.กลมนารี ลายคราม   คลิกที่ภาพด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

สไลด์ประกอบการอบรมครูเรื่อง ระบบนิเวศ

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ แผนการสอน

สไลด์ประกอบการอบรมครูเรื่อง ระบบนิเวศ           เชิญดาวน์โหลดสไลด์ประกอบการอบรมครูเรื่อง ระบบนิเวศ โดย อ.ธนพรรณ ชาลี นักวิชาการสาขาวิทย์มัธยมต้น สสวท. ได้ใช้ประกอบการอบรมครูในหลักสูตรพัฒนาครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ Read More.

แผนการสอนเรื่อง การระบุตำแหน่งของกลุ่มดาว

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ แผนการสอน

            เชิญดาวน์โหลดแผนการสอนและใบกิจกรรมเรื่อง การระบุตำแหน่งของกลุ่มดาว ซึ่่งจัดทำโดย อ.วัฒน วัฒนากูล สำหรับใช้ประกอบการอบรมครูในหลักสูตรพัฒนาครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สำหรับกลุ่มโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม Read More.

แผนการสอนเรื่อง แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ แผนการสอน

แผนการสอนเรื่อง แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา             เชิญดาวน์โหลดแผนการสอนและใบกิจกรรมเรื่อง แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา ซึ่งจัดทำโดย อ.รักษพล ธนานุวงศ์ สำหรับใช้ประกอบการอบรมครูในหลักสูตรพัฒนาครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ Read More.

แผนการสอนเรื่อง ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ แผนการสอน

แผนการสอนเรื่อง ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ            เชิญดาวน์โหลดแผนการสอนและใบกิจกรรมเรื่อง ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ ซึ่งจัดทำโดย อ.กลมนารี ลายคราม สำหรับใช้ประกอบการอบรมครูในหลักสูตรพัฒนาครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 Read More.

แผนการสอนเรื่อง แรงเสียดทานและโมเมนต์ของแรง

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ แผนการสอน

แผนการสอนเรื่อง แรงเสียดทานและโมเมนต์ของแรง            เชิญดาวน์โหลดแผนการสอนและใบกิจกรรมเรื่อง แรงเสียดทานและโมเมนต์ของแรง ซึ่งจัดทำโดย อ.กนกศักดิ์  ทองตั้ง สำหรับใช้ประกอบการอบรมครูในหลักสูตรพัฒนาครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 Read More.

แผนการสอนเรื่อง พลังงานไฟฟ้า

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ แผนการสอน

แผนการสอนเรื่อง พลังงานไฟฟ้า           เชิญดาวน์โหลดแผนการสอนและใบกิจกรรมเรื่อง พลังงานไฟฟ้า ซึ่งจัดทำโดย อ.กนกศักดิ์  ทองตั้ง สำหรับใช้ประกอบการอบรมครูในหลักสูตรพัฒนาครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 Read More.

แผนการสอนเรื่อง ระบบนิเวศ

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ แผนการสอน

แผนการสอนเรื่อง ระบบนิเวศ            เชิญดาวน์โหลดแผนการสอนและใบกิจกรรมเรื่อง ระบบนิเวศ ซึ่งจัดทำโดย อ.ธนพรรณ ชาลี สำหรับใช้ประกอบการอบรมครูในหลักสูตรพัฒนาครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 Read More.