แจ้งเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 2

เขียนโดย pripst เมื่อ . หัวข้อ หนังสือเรียนและคู่มือครูล่าสุด

ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 2 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) จำนวน 3 หน้า ประกอบด้วย Read More.

คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

เขียนโดย pripst เมื่อ . หัวข้อ หนังสือเรียนและคู่มือครูล่าสุด

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้พัฒนาคู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) ท่านสามารถดาวน์โหลดได้ที่ คู่มือครู ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 Read More.

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

เขียนโดย pripst เมื่อ . หัวข้อ หนังสือเรียนและคู่มือครูล่าสุด

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้พัฒนาหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) ช่องทางการสั่งซื้อหนังสือเรียน หนังสือเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 Read More.