มาทำความรู้จักกับ ดาวเคราะห์น้อย อุกกาบาต และดาวหาง

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ สาระน่ารู้การศึกษาวิทยาศาสตร์

มาทำความรู้จักกับ ดาวเคราะห์น้อย อุกกาบาต และดาวหาง ที่มา: AP             ออุกกาบาตที่ตกในรัสเซีย คืออะไร แตกต่างอย่างไรกับ ดาวหาง Read More.

กิจกรรมวิทยาศาสตร์น่าคิดพิศวง โดย อ.วัฒน วัฒนากูล

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ สาระน่ารู้การศึกษาวิทยาศาสตร์

กิจกรรมวิทยาศาสตร์น่าคิดพิศวง โดย อ.วัฒน วัฒนากูล ………………อสในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ กระบวนการ และเจตคติ ซึ่งครูทำหน้าที่เป็นผู้จัดเตรียมประสบการณ์ต่างๆ เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้า สืบเสาะหาความรู้ รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ผล อันนำไปสู่การตอบคำถามที่ใคร่รู้ สามารถตัดสินใจบนฐานข้อมูลที่มีเหตุมีผล และสื่อสารให้ผู้อื่นได้รับรู้เข้าใจ Read More.

เลฟ แลนเดา นักฟิิสิกส์รางวัลโนเบลและครูฟิสิกส์ผู้ยิ่งใหญ่ โดย ศ.ดร.สุทัศน์ ยกส้าน

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ สาระน่ารู้การศึกษาวิทยาศาสตร์

เลฟ แลนเดา นักฟิิสิกส์รางวัลโนเบลและครูฟิสิกส์ผู้ยิ่งใหญ่ โดย ศ.ดร.สุทัศน์ ยกส้าน ………………อสประเทศรัสเซียหลังการปฏิัวัิติใหญ่ในปี ค.ศ. 1917 มีความโกลาหลในด้านการศึกษามาก ไม่มีใครยอมรับความศักดิ์สิทธิ์ของประกาศนียบัตรจากสถานศึกษาใดเลย นักเรียนที่ยังไม่จบชั้นมัธยมศึกษาสามารถเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยได้ นิสิตปริญญาตรีสามารถเข้าเรียนปริญญาโทได้โดยไม่ต้องนำปริญญาบัตรมาแสดงเป็นหลักฐาน …. คลิกที่ภาพเพื่ออ่านเนื้อหาเพิ่มเติม

การนำเข้าสู่บทเรียนเรื่องความต่างศักย์ไฟฟ้า

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ สาระน่ารู้การศึกษาวิทยาศาสตร์

การนำเข้าสู่บทเรียนเรื่องความต่างศักย์ไฟฟ้า ………………อสในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นั้น มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจหลักการทฤษฎีที่เป็นพื้นฐานในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าใจธรรมชาติ มีทักษะที่สำคัญในการศึกษาค้นคว้าทางด้านวิทยาศาสตร์ ซึ่งไม่ว่าจะมีเป้าหมายใดก็ตาม การที่จะให้เป้าหมายดังกล่าวเกิดขึ้นกับผู้เรียนได้ จำเป็นต้องจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านกระบวนการอย่างใดอย่างหนึ่ง  …. คลิกที่ภาพเพื่ออ่านเนื้อหาเพิ่มเติม

ความรู้เพิ่มเติม หนังสือเรียนวิทย์ 4 บทที่ 1 ฉบับภาษาอังกฤษ

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ สาระน่ารู้การศึกษาวิทยาศาสตร์

ความรู้เพิ่มเติม หนังสือเรียนวิทย์ 4 บทที่ 1 ฉบับภาษาอังกฤษ         ความรู้เพิ่มเติม ฉบับภาษาอังกฤษ จากคู่มือครู วิทย์ 4 Read More.

การพัฒนาเยาวชนเพื่อศตวรรษที่ 21

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ บทความ, สาระน่ารู้การศึกษาวิทยาศาสตร์

การพัฒนาเยาวชนเพื่อศตวรรษที่ 21 เป็นหัวข้อในการบรรยายก่อนเริ่มการอบรมเรื่อง “เชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคม” ให้กับครูผู้สอน ซึ่งทาง สสวท. ร่วมกับกระทรวงพลังงาน ได้จัดขึ้นระหว่างเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2556 ทีผ่านมา เพื่อเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานของแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงไปมากจากในศตรวรรษที่ 20 Read More.

การใช้การสอบขับเคลื่อนการสอน โดย ดร. ธงชัย ชิวปรีชา

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ บทความ, สาระน่ารู้การศึกษาวิทยาศาสตร์

สสมัยเรียนหนังสือผมได้รับการสั่งสอนว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็น “ตัวแปรต้น” ส่วนการวัดและการประเมินผลเป็น “ตัวแปรตาม” จัดการเรียนการสอนอย่างไร ด้วยวัตถุประสงค์เป้าหมายอย่างไร ก็ต้องสร้างเครื่องมือสอบวัดให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายนั้น …. คลิกที่ภาพเพื่ออ่านเนื้อหาเพิ่มเติม

ความสำคัญของคณิตศาสตร์ต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในระดับ ม.ต้น โดย อ.เบ็ญจวรรณ ศรีเจริญ

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ บทความ, สาระน่ารู้การศึกษาวิทยาศาสตร์

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จะเน้นกระบวนการที่ให้ได้มาซึ่งความรู้มากเท่ากับเนื้อหาที่ผู้เรียนต้องเรียนรู้ ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ดังนั้น ในการออกแบบการนำเสนอบทเรียนให้กับผู้เรียน จึงจำเป็นต้องคำนึงถึงปัจจัยที่สำคัญที่มีผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน …. คลิกที่ภาพเพื่ออ่านเนื้อหาเพิ่มเติม